Sokszínűség, misszió, ifjúsági munka, önkéntesség, testi-lelki-szellemi nevelés, hovatartozás, Isten és fiatalok, más perspektíva. Ezekkel a kulcsszavakkal írhatnánk le, hogy mit is jelent az IKE. Mindehhez alapot képez az 1855-ös világkonferencián elfogadott Párizsi Alap – Egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint; az Õ tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben; és az Õ országát terjesztik a fiatalok között – amely minden szövetség közös hitvallása. 

Az IKE nemzetközi ifjúsági mozgalom, amely több mint 120 országban működik és közel 45 millió tagja van. Az Erdélyi IKE 1921 februárjában pár lelkes fiatal kezdeményezésére alakult meg Kolozsváron. A kommunista rendszer idejében azonban, mint több más vallásos szervezetét, az IKE működését is betiltották. A ’89-es forradalom évében tevékenysége újraindult, 1993-ban pedig az illyefalvi közgyűlés elfogadta az Alapszabályzatot. 1994-től hivatalosan bejegyzik, Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület név alatt működött tovább, felvállalva a református egyház ifjúsági munkáját. 2015-ben struktúraváltás következik, az IKE az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségévé alakul, magába foglalva 15 egyházmegye ifjúsági csoportjait, amelyek saját vezetőséggel rendelkeznek. 

Az IKE tevékenysége igen sokszínű, így egyaránt helyet kap a bibliatanulmányozás, közösségépítõ és -fejlesztõ programok, missziós tevékenységek, sport, zenei rendezvények.  

Az IKE ökumenikus közösség, a programok mindenki számára nyitottak, és Isten megbízásából fiatalokkal fiatalokért végzi munkáját.

Elnökség

Ruszka Sándor

elnök

mihaly_david

Mihály Dávid

alelnök

lucas

Apetroae Lucas-Matteo

ügyvezető igazgató

toth_henrietta_beatrix

Tóth Henrietta Beatrix

titkár

paula

Farkas Paula

pénztáros

Munkatársak

Aknai Szilárd

adminisztrátor Algyógy

Mező Anita-Hajnal

irodavezető   Kolozsvár

Furó Félix

egyetemi lelkész Marosvásárhely

Szasz Zsolt

Szász Zsolt

irodavezető MiFIKE

Szilagyi Gyopi

Szilágyi Kamilla-Gyopár

irodavezető FIKE

Dávid István

egyetemi lelkész Kolozsvár

Önkéntesség

Önkéntesnek lenni számomra azt jelenti, hogy olyan dolgokban tudok segíteni másoknak és munkatársaimnak, amiben a legjobb vagyok, akkor, amikor a legnagyobb szükség van rám.

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, az önkéntesség az egyik legjobb út ahhoz, hogy olyan embereket ismerj meg, akik veled hasonlóan gondolkodnak, akik késobb a barátaid lesznek, majd mindig feldobják a napjaidat és persze hiányoznak, ha bizonyos ideig nem találkoztok. Sosem unatkozom, szeretek dolgozni Veletek.

Hálás vagyok, hogy olyan elkötelezett emberekkel dolgozhatok, tervezhetek, alkothatok, utazhatok, nevethetek, akikkel együtt az egész közösségért hozunk áldozatot közös munkánkkal.

egy kedves önkéntes

Alapszabályzat

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET IFJÚSÁGI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 „Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.” (1Tim 4,12)

 

PREAMBULUM

Az Erdélyi IKE 1921. február 28-án alakult meg a Kolozsvári Református Teológiai Intézetben, 30 teológiai hallgató részvételével. Első alapszabályzatát 1922-ben fogadta el az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa. Fő tevékenységét a bibliaórák tartásában, a missziói és a szociális munka végzésében határozta meg.

1948-ban a román kommunista államhatalom az Erdélyi IKE munkáját betiltotta és megszüntette.

Az 1989-es decemberi változás után, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetből indulva újrakezdődik az Erdélyi IKE tevékenysége. 1992-ben megtörtént az Erdélyi IKE alapszabályzatának véglegesítése, amit 1993-ban az illyefalvi közgyűlés elfogadott, majd 1994-ben bejegyezésre került a szervezet, mint az Erdélyi Református Egyházkerület által létrehozott, de önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesület.

2014-ben az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése, válaszképpen az ifjúságot is mélyen érintő társadalmi változásokra, az Erdélyi IKE gazdag tapasztalatait átörökítő szándékkal, az ifjúsági munka szélesebb körű végzése céljából IKE Szövetség néven létrehozta az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségét.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§. Az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetsége az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) területén, az ifjúság körében folyó gyülekezeti munka megszervezése, koordinálása és lebonyolítása céljából létrehozott belmissziói, elkötelezettségét tekintve politikamentes szervezet. Feladatát gyülekezeti szinten a helyi lelkipásztor, egyházmegyei szinten az esperes, egyházkerületi szinten a missziói előadó felügyelete alatt végzi.

 

2.§. Név: Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetsége – IKE Szövetség (a továbbiakban: IKE Szövetség).

 

3.§. Székhely: 400079 Kolozsvár, str. I. C. Brătianu, nr. 51–53. Kolozs megye.

 

II. CÉLKITŰZÉSEI

4.§. Az IKE Szövetség célja egy közösségbe gyűjteni azokat az erdélyi magyar református fiatalokat, akik a Szentírás alapján Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják, hitükben és életükben az Ő tanítványai akarnak lenni, és az Ő országát terjesztik a fiatalok között.

Fő törekvése, hogy tagjai felnőttként a Református Anyaszentegyház felelős és hitvalló tagjaivá váljanak.

 

5.§. A cél elérését szolgáló tevékenységek

Az IKE Szövetség céljainak elérése érdekében a következő tevékenységeket végzi:

 

A lelki élet ápolása

a. Területi és nemzetközi szintű konferenciákat, tanfolyamokat, előadásokat, bibliai kurzusokat, bibliaórákat és gyülekezeti ünnepélyeket szervez.

b. A munkatársak, a tagság és az érdeklődők számára a református hitelvekkel megegyező szakirodalmat és folyóiratokat terjeszt, segédanyagot szerez be és kölcsönöz.

 

Testi élet ápolása

a. Táborokat, kirándulásokat, környezetvédelmi túrákat, fizikai erőnlétet biztosító sportrendezvényeket szervez.

 

Értelmi nevelés

a. Javaslatot tesz különféle intézmények alapítására a tagok és más érdeklődők ismereteinek bővítése, továbbképzése céljából.

b. Tudományos előadásokat, népfőiskolai képzést, idegennyelv-ismereti és más jellegű képzéseket szervez.

c. Felvállalja a keresztyén irodalom és kultúra terjesztését, mely célból könyveket és különböző kiadványokat terjeszt.

d. A nemzeti öntudatot erősítő kulturális programokat, ünnepségeket szervez.

e. Az EREK Igazgatótanácsának felügyelete alatt nyaraló-, ifjúsági táborokat és más szociális intézményeket tart fenn.

f. Ének- és zenekarokat hoz létre, területi és nemzetközi szintű zenei találkozókat, fesztiválokat szervez.

g. Etnikumközi és multikulturális tevékenységeket szervez.

 

Keresztyén szolgálat:

a. Végzi az EREK Igazgatótanácsa által rábízott bel- és külmissziói feladatokat, illetve diakóniai szolgálatot. Különös figyelmet fordít a káros szenvedélyekkel küzdő fiatalokra, a szellemi és testi fogyatékosokra, a társadalom perifériáján élőkre és az árvákra.

b. A gyermekek keresztyén nevelése céljából munkacsoportokat és gyermekfoglalkozásokat szervez.

c. Javaslatot tesz jutalmak és ösztöndíjak kiosztására a különböző tudományos, kulturális, és kreativitási tevékenységeken kiváló eredményeket elérő gyermekek és fiatalok számára.

 

III. AZ IKE SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

6.§. Egyházközségi, egyházmegyei, és egyházkerületi szint

a. Az IKE Szövetség egyházközségi, egyházmegyei, illetve egyházkerületi szervezetben fejti ki tevékenységét.

b. Az egyházmegyei szervezetek területi szervezeteket hozhatnak létre. Jelen szabályzat életbelépésekor működő területi szervezetek (Maros Megyei IKE – MMIKE, Háromszéki–Barcasági IKE – HBIKE) folytatják a tevékenységüket.

 

III./1. AZ IKE SZÖVETSÉG TAGSÁGA

7.§. Az IKE Szövetségnek tagja az a 14 és 35 év közötti ifjú, aki az EREK valamelyik gyülekezetében megkonfirmált, valamint az a 14 és 35 év közötti ifjú, vagy más felekezetben a keresztség sákramentumában részesült és az IKE Szövetségbe tagfelvételét írásban kérte.

A tagnak kötelessége Jézus tanítványaként erkölcsös életet élni, az egyházi törvényeket és rendeleteket betartani, az egyházi szolgálatban részt venni.

8.§. Az egy egyházközséghez tartozó tagok az illetékes lelkipásztor és presbitérium felügyelete alatt helyi IKE-csoportba szerveződnek. Minden egyházközségi szinten megszervezett csoportnak – a tagok létszámától függetlenül – képviseleti joga van az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetében. (Hivatalos megnevezés: az egyházközség hivatalos megnevezése IKE csoportja).

 

III/2. AZ IKE SZÖVETSÉG EGYHÁZMEGYEI SZERVEZETE

9.§. Az egy egyházmegye területén tevékenykedő egyházközségi IKE-csoportok alkotják az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetét. (Hivatalos megnevezés: az egyházmegye hivatalos megnevezése IKE Szövetsége.)

Az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetének testületei: az IKE Szövetség egyházmegyei közgyűlése és a közgyűlés kebeléből, a közgyűlés által megválasztott egyházmegyei elnökség.

 

10.§. Az egyházmegyei IKE Szövetség elnöksége:

A) Tagjai:

a. Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlése által, hároméves ciklusra megválasztott elnök (laikus), alelnök, titkár és pénztáros;

b. Az illetékes egyházmegye közgyűlése által hatéves ciklusra megválasztott egyházmegyei ifjúsági előadó.

Az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetének vezető tisztségeire (elnök, alelnök, titkár és pénztáros) azt a 14 és 35 év közötti ifjút lehet megválasztani, aki megkonfirmált tagja valamely református gyülekezetnek, aktív tagja valamely egyházközségi IKE-csoportnak és a betöltendő tisztségre a gyülekezete lelkipásztora részéről írásos ajánlást nyert. Vezetőségi tag ugyanarra a tisztségre legtöbb két egymást követő ciklusban választható.

 

B) Az egyházmegyei elnökség jog- és hatásköre:

Összeállítja az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetének éves működési tervét és költségvetését, amelyet elfogadás céljából az illetékes egyházmegye tanácsa elé terjeszt.

 

C) Az egyházmegyei elnökség üléseinek rendje:

a. Az egyházmegyei elnökség negyedévente ülésezik, de az elnök vagy legalább két elnökségi tag írásos kérésére összehívható valahányszor szükséges. A meghívót legalább nyolc nappal az ülés előtt kell kiküldeni.

b. Az elnökség döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.

c. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít, és döntéseiről tájékoztatja a tagcsoportokat.

 

11.§. Az egyházmegyei elnök:

a. Az IKE Szövetség egyházkerületi közgyűlésén képviseli az egyházmegyei szervezetet.

b. Összehívja és vezeti az IKE Szövetség egyházmegyei elnökségének üléseit és egyházmegyei közgyűlését.

c. Felügyeli az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetének ügyeit és tevékenységét.

d. Tanácskozási jogú tagja az illetékes egyházmegye közgyűlésének.

e. Akadályoztatása esetén feladatkörét részben vagy egészen az alelnökre ruházhatja át.

 

12.§. Az egyházmegyei alelnök:

a. Koordinálja az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetének programjait.

b. Kapcsolatfenntartó a munkatársak, az önkéntesek, valamint az illetékes egyházmegyéhez tartozó IKE-csoportok irányába.

13.§. Az egyházmegyei titkár:

a. Intézi az egyházmegyei IKE Szövetség levelezését.

b. Vezeti az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűléseinek és elnökségi üléseinek jegyzőkönyveit, és azokat tájékoztató jelleggel felterjeszti az egyházkerületi IKE Szövetség ügyvezető igazgatójának.

c. Számon tartja az IKE Szövetség egyházmegyei, illetve egyházkerületi szervezete határozatainak végrehajtását.

d. Kapcsolatfenntartó az egyházkerületi IKE Szövetség felé.

 

14.§. Az egyházmegyei pénztáros:

a. Az illetékes egyházmegye pénztárosának irányításával kezeli és nyilvántartja az egyházmegyei IKE Szövetség pénzügyeit és javainak leltárát.

b. Elkészíti az éves költségvetési tervet, amelyet véglegesítés céljából az egyházmegyei IKE Szövetség elnöksége elé terjeszt.

c. Elkészíti az egyházmegyei IKE Szövetség számadását, és azt jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjeszti.

 

15.§. Az egyházmegyei ifjúsági előadó:

a. Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlésén az egyházmegyei IKE Szövetség elnökével együtt képviseli az egyházmegyei szervezetet.

b. Képviseli az egyházmegyei IKE Szövetséget az illetékes egyházmegye Közgyűlésén, ahol annak munkájáról, tevékenységéről jelentést tesz.

c. Gondoskodik arról, hogy az egyházmegyei IKE Szövetség életébe és szolgálatába az illetékes egyházmegye lelkipásztori közössége aktívan bekapcsolódjék.

d. Rendszeresen látogatja az gyülekezeti IKE-csoportokat, és tapasztalatairól beszámol az egyházmegyei IKE Szövetség elnöksége és közgyűlése előtt.

 

16.§. Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlése:

A) Tagjai:

a. Az illetékes egyházmegye területén tevékenykedő IKE csoportok gyülekezetenkénti egy-egy hivatalos képviselője.

b. Az egyházmegyei IKE Szövetség elnökségének tagjai.

c. Az illetékes egyházmegye területén működő református kollégiumok és főiskolai IKE-csoportok (FIKE, MIFIKE, stb.) hivatalos képviselői.

d. Tanácskozási joggal az illetékes egyházmegye esperese vagy megbízottja.

B) Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlésének jog- és hatásköre:

a. Megválasztja az egyházmegyei IKE Szövetség elnökségét.

b. Elfogadja az egyházmegyei IKE Szövetség elnöksége által összeállított éves működési tervet és költségvetést, valamint a előző évről való számadást, melyeket az illetékes egyházmegye tanácsa elé terjeszt.

c. Támogatja a tagcsoportok közötti testvéri kapcsolatok kialakítását és erősítését.

d. Rövid és hosszú távú egyházmegyei szintű munkaprogramokat dolgoz ki és valósít meg.

e. Részt vesz az egyházkerületi IKE Szövetség programjainak lebonyolításában.

 

C) Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlésének összehívása:

a. Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlését – az illetékes esperessel egyetértésben – az egyházmegyei elnök, akadályoztatása esetén az egyházmegyei alelnök hívja össze.

b. Az egyházmegyei közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik, de összehívható valahányszor azt valamilyen szükséghelyzet indokolja.

c. A meghívót legalább két héttel a gyűlés időpontja előtt közzé kell tenni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés javasolt napirendi pontjait.

d. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele + 1 része jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott egyházmegyei közgyűlésen a tagok nem jelennek meg határozatképes létszámban, a közgyűlést újra össze kell hívni. A második alkalommal összehívott közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.

 

D) Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlése maga alkotja meg vagy módosítja tanácskozási szabályzatát és ügyrendjét, amely a következő közgyűlésen lép érvénybe. Az üléseiről jegyzőkönyvet készít, és döntéseiről tájékoztatja a tagcsoportokat. Az egyházmegyei IKE Szövetség iratait az illetékes egyházmegye levéltára őrzi, azokért az egyházmegyei levéltáros felel.

 

III/3. AZ IKE SZÖVETSÉG EGYHÁZKERÜLETI SZERVEZETE

17.§. Az EREK területén tevékenykedő egyházmegyei IKE Szövetségek alkotják az egyházkerületi IKE Szövetséget.

Az egyházkerületi IKE Szövetség testületei: az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése, a vezetőtanács és az egyházkerületi elnökség.

 

18. §. Az egyházkerületi IKE Szövetség elnöksége:

A) Tagjai

a. Az EREK Választói Közgyűlése által hatéves ciklusra megválasztott elnök, aki egy személyben az egyházkerület ifjúsági előadója is.

b. Az EREK Igazgatótanácsa által pályázat vagy meghívás útján megválasztott ügyvezető igazgató, aki egy személyben az egyházkerület ifjúsági referense is.

c. Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése által hároméves ciklusra megválasztott alelnök, titkár és pénztáros.

Az egyházkerületi IKE Szövetség vezető tisztségeire (alelnök, titkár és pénztáros) azt a 14 és 35 év közötti ifjút lehet megválasztani, aki megkonfirmált tagja valamely református gyülekezetnek, aktív tagja valamely egyházközségi IKE-csoportnak, és a betöltendő tisztségre a gyülekezete lelkipásztora részéről írásos ajánlást nyert. Az alelnök, titkár és pénztáros ugyanarra a tisztségre legtöbb két, egymást követő ciklusban választható.

 

B) Az egyházkerületi IKE Szövetség elnökségének jog- és hatásköre:

a. Az egyházkerületi IKE Szövetség legfőbb képviseleti szerve.

b. Javaslatot tesz az egyházkerületi IKE Szövetség vezetőtanácsa felé az éves munkaprogram és költségvetés összeállítása tárgyában.

c. Összehívja az IKE Szövetség egyházkerületi közgyűlését, amely elé részletes tevékenységi beszámolót terjeszt.

d. Időben elrendeli az IKE Szövetség egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlések hatáskörébe tartozó tisztségviselők választását.

e. Kapcsolatot tart fenn az EREK belmissziói szövetségeivel (Nőszövetség, Presbiteri Szövetség, stb.) és a külföldi ifjúsági szervezetekkel.

 

C) Az egyházkerületi IKE Szövetség elnöksége gyűléseinek rendje:

a. Az egyházkerületi IKE Szövetség elnöksége negyedévente ülésezik, de összehívható valahányszor az szükséges. Az üléseket az egyházkerületi elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vagy az ügyvezető igazgató hívja össze legalább nyolc nappal a kitűzött időpont előtt. Az ülés javasolt napirendi pontjait a meghívóban közölni kell, csatolva a vonatkozó dokumentumokat, előkészített határozattervezeteket is.

b. Az egyházkerületi IKE Szövetség elnöksége döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít.

c. Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése által jóváhagyott szabályozás szerint az elérhető technikai eszközök által biztosított lehetőségek felhasználásával operatív üléseket tarthat. Az operatív ülések határozatairól jegyzőkönyvet vesz fel, amelyek a közzétételüktől számítva érvényesek.

19. §. Az egyházkerületi elnök:

a. Az EREK Választói Közgyűlése által hatéves ciklusra megválasztott egyházkerületi ifjúsági előadó.

b. Az egyházkerületi IKE Szövetség aláírási joggal rendelkező, hivatalos képviselője.

c. Összehívja és vezeti az egyházkerületi IKE Szövetség vezetőtanácsát és közgyűlését.

d. Kapcsolatot tart az EREK missziói előadójával és az Igazgatótanács illetékes ügyosztályával.

e. Akadályoztatása esetén elnöki jogkörét részben vagy egészében az alelnökre vagy az ügyvezető igazgatóra (ifjúsági referens) ruházhatja át.

 

20. §. Az egyházkerületi alelnök:

a. Koordinálja az egyházkerületi IKE Szövetség programjait.

b. Kapcsolatot tart fenn az egyházkerületi munkatársakkal és önkéntesekkel, valamint az egyházmegyei IKE Szövetség szervezeteivel és gyülekezeti csoportjaival.

 

21. §. Az ügyvezető igazgató:

a. Az EREK Igazgatótanácsa által pályázat vagy meghívás útján megválasztott ifjúsági referens.

b. Vezeti az egyházkerületi IKE Szövetség ügyvitelét.

c. Tevékenységéről rendszeresen beszámol az egyházkerületi IKE Szövetség vezetőtanácsa és közgyűlése előtt.

d. Képviseli az egyházkerületi IKE Szövetséget minden intézmény és szervezet felé.

 

22. §. Az egyházkerületi titkár:

a. Vezeti az egyházkerületi IKE Szövetség Közgyűlésének, vezetőtanácsának és elnökségi üléseinek jegyzőkönyveit.

b. Ellenőrzi és számon tartja az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése, vezetőtanácsa és elnöksége által meghozott határozatok végrehajtását.

 

23. §. Az egyházkerületi pénztáros:

a. Az EREK gazdasági előadó-tanácsosának felügyelete alatt kezeli és nyilvántartja az egyházkerületi IKE Szövetség pénzügyeit és javainak leltárát.

b. Javaslattervezetet készít az egyházkerületi IKE Szövetség éves költségvetésére, amit munkaanyagként véglegesítés céljából a vezetőtanács elé terjeszt.

c. A pénzügyvitel helyzetéről beszámol az arra jogosult intézményeknek és személyeknek.

24. §. Az egyházkerület IKE Szövetség vezetőtanácsa:

A) Tagjai:

a. Az egyházkerületi IKE Szövetség elnöksége.

b. Az egyházmegyei IKE Szövetségek által létrehozott területi szervezetek elnökei.

c. A főiskolai IKE-csoportok egy képviselője.

d. Az EREK területén működő református kollégiumok diákjainak egy képviselője.

e. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet református tagozatának diákképviselője.

 

B) A vezetőtanács jog- és hatásköre:

a. Kidolgozza és az IKE Szövetség egyházkerületi közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából a szervezet éves munkaprogramját, és felügyeli a rendezvények megszervezését.

b. Összeállítja és az IKE Szövetség egyházkerületi közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából a szervezet éves költségvetését és számadását.

 

C) A vezetőtanácsi ülések rendje:

a. Az IKE Szövetség vezetőtanácsa évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket az egyházkerületi elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vagy az ügyvezető igazgató hívja össze legalább nyolc nappal a kitűzött időpont előtt. Az ülés javasolt napirendi pontjait a meghívóban közölni kell, csatolva a vonatkozó dokumentumokat, előkészített határozattervezeteket is.

b. A vezetőtanács határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább fele + 1 része jelen van.

c. Az üléseket az egyházkerületi IKE Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.

 

25. §. Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése:

A) Tagjai:

a. Az egyházkerületi IKE Szövetség elnöksége és a vezetőtanács további tagjai.

b. Az egyházmegyei IKE Szövetségek szervezeteinek elnökei.

c. Az egyházmegyei ifjúsági előadók.

 

B) Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlésének jog- és hatásköre:

a. Az egyházkerületi IKE Szövetség legfőbb döntéshozó testülete.

b. Javaslatot tesz az EREK Választói Közgyűlése felé az egyházkerületi ifjúsági előadó személyére, aki egyben az egyházkerületi IKE Szövetség elnöki tisztségét is betölti.

c. Megválasztja az IKE Szövetség egyházkerületi alelnökét, titkárát és pénztárosát.

d. Bizottságokat hoz létre, meghatározza azok feladatkörét és megválasztja vezetőit.

e. Jóváhagyja a vezetőtanács által összeállított tevékenységi tervet.

f. Jóváhagyja a vezetőtanács által összeállított éves költségvetést és a számadást.

g. A tevékenységi tervet, költségvetést és számadást az EREK Igazgatótanácsa elé terjeszti.

h. Szükség esetén módosító javaslatot terjeszt az EREK Igazgatótanácsa felé az IKE Szövetség működési szabályzatával kapcsolatban.

i. Jóváhagyja az egyházmegyei IKE Szövetség és területi szervezeteinek létrehozását.

 

C) Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése üléseinek rendje:

a. Az egyházkerületi közgyűlést az EREK püspökével egyetértésben az IKE Szövetség egyházkerületi elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy az ügyvezető igazgató hívja össze.

b. Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az egyházkerületi IKE Szövetség elnökségének jogában áll összehívni közgyűlést, valahányszor azt valamilyen szükséghelyzet indokolja.

c. Az IKE Szövetség közgyűlése alkotó tagjainak egynegyede írásbeli kérésére a tudomásulvételtől számított harminc napon belül az elnök köteles rendkívüli a közgyűlést összehívni.

d. A közgyűlési meghívót legalább két héttel a gyűlés időpontja előtt közzé kell tenni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés javasolt napirendi pontjait.

e. Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele + 1 része jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg határozatképes számban, a közgyűlést újra össze kell hívni. A második alkalommal összehívott közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.

 

D) Az egyházkerületi közgyűlés határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Titkos szavazás a jelenlévő tagok egynegyedének kérésére rendelhető el.

 

IV. PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁSOK

26.§. Az IKE Szövetség anyagi forrásai:

a. Az EREK egyházközségeitől, egyházmegyéitől, valamint az Igazgatótanácstól költségvetésben meghatározott és elkülönített rendszeres támogatások.

b. Bel- és külföldi pályázatokból befolyó támogatások.

c. Rendezvények alkalmával befizetett részvételi díjak.

d. Bel- és külföldi magán- és jogi személyektől kapott adományok és támogatások.

 

27.§. Rendszeres támogatások:

Az EREK egyházközségei, egyházmegyéi, valamint az Igazgatótanácsa az egyházközségi IKE csoportok munkáját, és az IKE Szövetség egyházmegyei illetve egyházkerületi szervezetét költségvetésükben meghatározott és elkülönített összegekkel rendszeresen támogatják. Ezek a támogatási összegek igénylés alapján, az illetékes egyházközségi, egyházmegyei, illetve egyházkerületi elnökség jóváhagyásával használhatók fel.

 

28.§. Pályázatok

A pályázati úton megszerezhető anyagi források lehívását az Erdélyi IKE – mint az IKE Szövetség háttérszervezete – végzi.

29.§. Egyéb bevételek:

a. A különféle egyházmegyei és egyházkerületi rendezvények alkalmával a rendező egyházmegyei IKE Szövetség, illetve az egyházkerületi IKE Szövetség a résztvevőktől részvételi díjat fogadhat el.

b. Az IKE Szövetség bel- és külföldi magán- és jogi személyektől adományok fogadhat el.

 

30.§. Az IKE Szövetség és az Erdélyi IKE kapcsolata:

a. Az egyházkerületi IKE Szövetség mindenkori elnöksége egyben az Erdélyi IKE elnöksége is. Az Erdélyi IKE román nyelvű, a bíróság által hivatalosan bejegyzett alapszabályzata, a vonatkozó módosítással egészült ki.

b. Az Erdélyi IKE által használatba kapott ingatlanokat, táborozóhelyeket az IKE Szövetség használja, az eredeti szerződésben megfogalmazott időpontig. Azok karbantartásáról, fenntartásáról és működtetéséről az IKE Szövetség gondoskodik.

c. Az Erdélyi IKE ingó és ingatlan vagyonát az IKE Szövetség hasznosítja. A vagyoni érték tulajdonjoga az Erdélyi IKE – mint támogató háttérszervezet – hatáskörében marad.

d. A különböző, hivatalosan bejegyzett ifjúsági ernyőszervezetekben az IKE Szövetséget az EREK elnökségével való egyeztetés alapján az Erdélyi IKE képviseli.

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31.§. Az IKE Szövetség fölött jogi és pénzügyi felügyeletet az EREK Igazgatótanácsa által az EREK Közgyűlése gyakorol. Jelen működési szabályzat az EREK Közgyűlésének jóváhagyásával lép életbe. Módosításokat és utólagos kiegészítéseket az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése javaslatára az EREK Igazgatótanácsa és Közgyűlése végezhet.

 

32.§. Az IKE Szövetség ügyvitelét a 21. §. paragrafus értelmében, a generális direktor és a Missziói-Diakóniai Ügyosztály irányítása és felügyelete alatt, az ügyvezető igazgató végzi. Az ügyvezető igazgató számára, aki egyben az EREK ifjúsági referense, az EREK Igazgatótanácsa biztosít javadalmazást és irodahelyiséget.

 

33.§. Az IKE Szövetség megszűnése az EREK Igazgatótanácsának javaslatára a Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyásával történhet meg. A megszűnés esetén minden ingó és ingatlan vagyona, az Erdélyi IKE, mint háttérintézmény tulajdonában levő ingó és ingatlan vagyonnal együtt, az EREK-re száll át.

 

34.§. Jelen működési szabályzatot elvi jóváhagyással látta el az EREK Közgyűlése a 2014. július 9-én meghozott 20/2014. számú határozatában. Kiegészítette és egyhangúlag elfogadta az EREK Igazgatótanácsa a 98/2014. számú határozatában.

 

35.§. Jelen működési szabályzat az Igazgatótanács határozatának jogerőre emelkedésével egy időben, 2014. november 7-én lép életbe.

 

Kolozsvár, 2014. október 23.

 

Kató Béla s. k.

püspök

Markó Gábor s. k.

főgondnok

Választási szabályzat

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET IFJÚSÁGI SZÖVETSÉGÉNEK TISZTÚJÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az IKE Szövetség egyházközségi, egyházmegyei, illetve egyházkerületi szervezetben fejti ki tevékenységét.

Az IKE Szövetségnek tagja az a 14 és 35 év közötti ifjú, aki az EREK valamelyik gyülekezetében megkonfirmált, valamint az a 14 és 35 év közötti ifjú, aki az IKE Szövetségbe tagfelvételét írásban kérte.

 

EGYHÁZKÖZSÉGI SZINT

Az egy egyházközséghez tartozó tagok helyi IKE-csoportba szerveződnek. Minden egyházközségi szinten megszervezett csoportnak – a tagok létszámától függetlenül – képviseleti joga van az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetében.

 

EGYHÁZMEGYEI SZINT

Az egy egyházmegye területén tevékenykedő egyházközségi IKE-csoportok alkotják az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetét.

Az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetének testületei: egyházmegyei közgyűlés és a közgyűlés által megválasztott egyházmegyei elnökség.

 

EGYHÁZMEGYEI ELNÖKSÉG

Az egyházmegyei elnökség tagjai a közgyűlés által, hároméves ciklusra megválasztott elnök (laikus), alelnök, titkár és pénztáros, illetve az illetékes egyházmegye közgyűlése által hatéves ciklusra megválasztott egyházmegyei ifjúsági előadó.

Az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetének vezető tisztségeire (elnök, alelnök, titkár és pénztáros) azt a 14 és 35 év közötti ifjút lehet megválasztani, aki megkonfirmált tagja valamely református gyülekezetnek, aktív tagja valamely egyházközségi IKE-csoportnak és a betöltendő tisztségre a gyülekezete lelkipásztora részéről írásos ajánlást nyert. Vezetőségi tag ugyanarra a tisztségre legtöbb két egymást követő ciklusban választható.

Az egyházmegyei elnökség jog- és hatásköre: összeállítja az IKE Szövetség egyházmegyei szervezetének éves működési tervét és költségvetését, amelyet elfogadás céljából az illetékes egyházmegye tanácsa elé terjeszt.

Az egyházmegyei elnökség negyedévente ülésezik, de az elnök vagy legalább két elnökségi tag írásos kérésére összehívható valahányszor szükséges. A meghívót legalább öt munkanappal az ülés előtt kell kiküldeni. Az elnökség döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít, és döntéseiről tájékoztatja a tagcsoportokat.

Az egyházmegyei küldött/küldöttek és az egyházmegyei ifjúsági előadó az IKE Szövetség egyházkerületi közgyűlésén képviseli az egyházmegyei szervezetet.

EGYHÁZMEGYEI KÖZGYŰLÉS

Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlésének tagjai:

 1. Az illetékes egyházmegye területén tevékenykedő IKE csoportok gyülekezetenkénti két képviselője.
 2. Az egyházmegyei IKE Szövetség elnökségének tagjai.
 3. Tanácskozási joggal az illetékes egyházmegye esperese vagy megbízottja.

EGYHÁZKERÜLETI SZINT

Az EREK területén tevékenykedő egyházmegyei IKE Szövetségek alkotják az egyházkerületi IKE Szövetséget.

Az egyházkerületi IKE Szövetség testületei: az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése és az egyházkerületi elnökség.

Az egyházkerületi IKE Szövetség elnökségének a tagjai:

 1. Az EREK Választói Közgyűlése által hatéves ciklusra megválasztott elnök, aki egy személyben az egyházkerület ifjúsági előadója is.
 2. Az EREK Igazgatótanácsa által pályázat vagy meghívás útján megválasztott ügyvezető igazgató, aki egy személyben az egyházkerület ifjúsági referense is.
 3. Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése által hároméves ciklusra megválasztott alelnök, titkár és pénztáros.

Az egyházkerületi IKE Szövetség vezető tisztségeire (alelnök, titkár és pénztáros) azt a 14 és 35 év közötti ifjút lehet megválasztani, aki megkonfirmált tagja valamely református gyülekezetnek, aktív tagja valamely egyházközségi IKE-csoportnak vagy egyházmegyei/ egyházkerületi szinten vesz részt aktívan az IKE Szövetség munkájában. Az alelnök, titkár és pénztáros ugyanarra a tisztségre legtöbb két, egymást követő ciklusban választható.

Az egyházkerületi IKE Szövetség elnöksége gyűléseinek rendje:

Az egyházkerületi IKE Szövetség elnöksége negyedévente ülésezik, de összehívható valahányszor az szükséges. Az üléseket az egyházkerületi elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vagy az ügyvezető igazgató hívja össze legalább öt munkanappal a kitűzött időpont előtt. Az ülés javasolt napirendi pontjait a meghívóban közölni kell, csatolva a vonatkozó dokumentumokat, előkészített határozattervezeteket is. Döntéseit egyszerű többséggel hozza meg, üléseiről jegyzőkönyvet készít. Az elérhető technikai eszközök által biztosított lehetőségek felhasználásával operatív üléseket tarthat. Az operatív ülések határozatairól jegyzőkönyvet vesz fel, amelyek a közzétételüktől számítva érvényesek.

Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlésének a tagjai:

 1. Az egyházkerületi IKE Szövetség elnöksége.
 2. Az egyházmegyei IKE Szövetségek szervezeteinek elnökei és egy további küldött. Ezen felül az azévi Egyházmegyei IKE Közgyűlés alapján a jelenlévő minden tízedik (10) gyülekezet után jár még egy (1) szavazati jog.
 3. Az egyházmegyei ifjúsági előadók.
 4. Az egyházmegyei IKE Szövetségek által létrehozott területi szervezetek elnökei.
 5. A főiskolai IKE-csoportok egy képviselője.

 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT – EGYHÁZMEGYEI SZINT

Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlésének összehívása:

 1. Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlését – az illetékes esperessel egyetértésben – az egyházmegyei elnök, akadályoztatása esetén az egyházmegyei alelnök hívja össze.
 2. Az egyházmegyei közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik, de összehívható valahányszor azt valamilyen szükséghelyzet indokolja.
 3. A meghívót legalább két héttel a gyűlés időpontja előtt közzé kell tenni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés javasolt napirendi pontjait.
 4. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele + 1 része jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott egyházmegyei közgyűlésen a tagok nem jelennek meg határozatképes létszámban, a közgyűlést újra össze kell hívni. A második alkalommal összehívott közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.
 5. e) Az egyházmegyei IKE Szövetség közgyűlése maga alkotja meg vagy módosítja tanácskozási szabályzatát és ügyrendjét, amely a következő közgyűlésen lép érvénybe. Az üléseiről jegyzőkönyvet készít, és döntéseiről tájékoztatja a tagcsoportokat. Az egyházmegyei IKE Szövetség iratait az illetékes egyházmegye levéltára őrzi, azokért az egyházmegyei levéltáros felel.
 6. f) Tisztújítás

– Egyházmegyei tisztújító közgyűlés legalább 30 nappal előtte írásos meghívóval hívható össze.

– Minden 3 évben az éves közgyűléskor tartandó.

– A tisztségre a meghívóban meghatározott időpontig, legkésőbb 7 naptári nappal a tisztújító közgyűlés előtt meg kell tenni a jelöléseket. A tisztségekre az adott egyházmegyéből egyházközségek és a még hatályban levő elnökség is jelölhet.

– A jelöltek motivációs levelet és lelkészi ajánlást kell beküldjenek, legkésőbb 3 nappal a tisztújító közgyűlés előttig.

– Minden gyülekezetnek maximum 2 szavazati joga van. A választások kötelezően titkosak, amennyiben a közgyűlés nem szavaz másként erről a helyszínen.

– A tisztségek elnyeréséhez egyszerű többséget kell elérni. Amennyiben egy jelölt van, a jelenlévők szavazatának legalább 50+1%-át kell megkapnia.

– Fellebbezési határidő: a tisztújító közgyűlés után 7 munkanap.

– A közgyűlésen a jelöltek 2 perc alatt mutatkoznak be.

– Szavazategyenlőség esetén további 2 perc áll a jelöltek rendelkezésére, utána pedig a választás megismétlődik. Ha második alkalommal is szavazategyenlőség áll fenn, akkor a választást sorshúzással kell eldönteni.

 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT – EGYHÁZKERÜLETI SZINT

Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése üléseinek rendje:

 1. Az egyházkerületi közgyűlést az EREK püspökével egyetértésben az IKE Szövetség egyházkerületi elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy az ügyvezető igazgató hívja össze.
 2. Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az egyházkerületi IKE Szövetség elnökségének jogában áll összehívni közgyűlést, valahányszor azt valamilyen szükséghelyzet indokolja.
 3. Az IKE Szövetség közgyűlése alkotó tagjainak egynegyede írásbeli kérésére a tudomásulvételtől számított harminc napon belül az elnök köteles rendkívüli a közgyűlést összehívni.
 4. A közgyűlési meghívót legalább két héttel a gyűlés időpontja előtt közzé kell tenni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés javasolt napirendi pontjait.
 5. Az egyházkerületi IKE Szövetség közgyűlése határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele + 1 része jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg határozatképes számban, a közgyűlést újra össze kell hívni. A második alkalommal összehívott közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.
 6. f) Az egyházkerületi közgyűlés határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Titkos szavazás a jelenlévő tagok egynegyedének kérésére rendelhető el.
 7. g) Tisztújítás

– Egyházkerületi tisztújító közgyűlés legalább 60 naptári nappal előtte, írásos meghívóval hívható össze.

– Minden 3 évben, az éves közgyűléskor megtartandó.

– A tisztségre a meghívóban meghatározott időpontig, legkésőbb 30 naptári nappal a tisztújító közgyűlés előtt meg kell tenni a jelöléseket. Egyházmegyei IKÉK és a még hatályban levő elnökségi tagok is jelölhetnek.

– A jelöltek motivációs levelet és lelkészi ajánlást kell beküldjenek, legkésőbb 7 naptári nappal a tisztújító közgyűlés előttig. Lelkészi ajánlást bárki adhat, aki ismeri a jelölt tevékenységét.

– Minden egyházmegyének minimum 2 szavazati joga van, illetve az Egyházkerületi közgyűlés előtti, utolsó egyházmegyei közgyűlésen részt vett, minden 10 (tizedik) gyülekezet után jár + 1 szavazati jog. A választások kötelezően titkosak, amennyiben a közgyűlés nem szavaz másként erről a helyszínen.

– A tisztségek elnyeréséhez egyszerű többséget kell elérni. Amennyiben egy jelölt van, a jelenlévők szavazatának legalább 50+1%-át kell megkapnia.

– Fellebbezési határidő: a tisztújító közgyűlés után 7 munkanap.

– A közgyűlésen a jelöltek 2 perc alatt mutatkoznak be.

– Szavazategyenlőség esetén további 2 perc áll a jelöltek rendelkezésére, utána pedig a választás megismétlődik. Ha második alkalommal is szavazategyenlőség áll fenn, akkor a választást sorshúzással kell eldönteni.